INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS 2020-2021 M.M.


 ,,Boružėlės” grupė -  laisvų vietų nėra.

,,Gandriukų” (priešmokyklinė)  grupė - laisvų vietų 2.

,,Bitučių” grupė -       laisvų vietų nėra.

,,Žiogelių" grupė -     laisvų vietų nėra.

,,Nykštukų" grupė -   laisvų vietų nėra

,,Kačiukų" grupė -      laisvų vietų nėra

(informacija atnaujinta 2021-02-01).

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS VADOVAUJANTIS:

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-09 Nr. S1E-61 sprendimu ,,Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“

SVARBU:

 Tėvai (globėjai) nuo balandžio 1 d. iki 10 d. gali tikslinti prašyme pateiktus duomenis. Informacinės sistemos tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 15 d. iki 30 d.

 Informacinės sistemos tvarkytojas birželio 1 d. vaikus, kurių tėvai nepatvirtino švietimo įstaigos lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinė sistema automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.


   PRAŠYMO FORMA ČIA

Prioritetai teikiami:

 * vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje;

 * vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamoji vieta). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

 * Vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

 * vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

 * vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);

 * vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

 * tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikams;

 * vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

 * vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

 


 

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO ,,PASAKA" VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS 2021 M.


 


 

   

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

 

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

 

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

 

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt.   Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt

  • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

 

  Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

 

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

 

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;

  • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (2021 metais priėmimas pratęsiamas iki 2021 m. balandžio 1 d.).
  • nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;

  • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.


 Atsakingi asmenys:

 Dorota Vaičiūnė

 Trakų rajono savivaldybės administracijos

 Švietimo skyriaus specialistė

 Tel. 8 528 55604

 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Techniniais klausimais:

 Dalia Gustaitė

 Trakų rajono savivaldybės administracijos

 Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

 Vyriausioji specialistė

 tel. (8 528) 58 323

 El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  

Švietimo įstaigos atsakingi asmenys:

 

Vilma Vilkancienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

El.paštas    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

darbo laikas:

                            pirmadienį, penktadienį 7.00-12.00

                            antradienį - ketvirtadienį   7.00-17.30

                            pietų pertrauka 12.00-12.30

darbo mobil. telef. 8 618 82566


Renata Rusakovienė

Socialinė pedagogė

El. paštas: rrusakovienė@gmail.com 


 


 

ATLYGINIMAS UŽ IŠLAIKYMĄ:

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 Nr. S1-82 sprendimu Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-09 Nr. S1E-55 sprendimu „Dėl 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. S1-82 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 


 

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL

IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,

IŠLAIKYMĄ TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ

VAIKŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE ,,PASAKA“  TVARKOS APRAŠAS

 

Patvirtinta Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus 2016 m.

balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-12 (Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus

2020  m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1- 19  nauja redakcija)   

                                                                                                                                                                           

 


             

 RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 P A T V I R T I N T A  Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka" direktoriaus 2016 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.V1-12a