PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KONCEPCIJA

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30.d. įsakymu Nr. V-899

 


 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TIKSLAI:


1. skatinti mokytojų kūrybiškumą,  metodinės veiklos tobulinimą, profesinės kompetencijos augimą;

2. siekti didesnės mokytojų atsakomybės už profesinės veiklos rezultatus;

3. sudaryti sąlygas mokyklos mokytojams įgyvendinti kvalifikacinius reikalavimus, apibrėžtus

Pedagogų atestacijos nuostatuose.

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS IR FORMOS

            Pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą skiriamos šios pagrindinės pedagogų kompetencijų sritys:


1. bendrosios kompetencijos (mokymo kalbos tinkama vartosena, valstybinės bei užsienio kalbų

mokėjimas, komunikaciniai gebėjimai, kritinis mąstymas, technologijų  taikymo ir informacijos

valdymo įgūdžiai, teisinis raštingumas, etiketo pagrindų išmanymas).


Siekiant pripažinti kai kurių kompetencijų įgijimą ir paskatinti jų ugdymąsi, norminiuose

dokumentuose atskirai nurodytinos šios bendrosios kompetencijos:

     1.1. vadybinės organizacinės kompetencijos (įskaitant ekonominį ir finansinį raštingumą);

     1.2. kultūrinės kompetencijos (įskaitant meninę raišką, kultūrinį aktyvumą – meno propagavimą ir

kultūrinės veiklos organizavimą);

     1.3. socialinės kompetencijos (pilietinis bei demokratinis sąmoningumas, visuomeninis

aktyvumas, socialinis jautrumas, įskaitant labdaros ir paramos organizavimą, kitą

pagalbą neįgaliesiems ir socialiai pažeidžiamiems asmenims);

     1.4. sportinės kompetencijos (įskaitant sporto ir nuolatinio fizinio aktyvumo propagavimą

bei sporto renginių organizavimą);


2. dalykinės kompetencijos (mokomojo ir tai pačiai žinijos bei ugdymo sričiai (socialiniai,

humanitariniai, gamtos mokslai, technologijos, menai, kūno kultūra ir sportas)

priklausančių dalykų pagrindų bei naujovių išmanymas);

3. didaktinės kompetencijos (įskaitant psichologines žinias ir jų taikymą, profesinės etikos išmanymą

ir laikymąsi).


          Pagal kvalifikacijos tobulinimosi būdus skiriamos šios kompetencijų įgijimo formos:


1. individualus tobulinimasis (įskaitant mokslinę veiklą, dalykinę raišką profesinėmis publikacijomis

ir projektais);

2. kolegialus dalijimasis patirtimi (metodinių grupių, dalykinių asociacijų veikla, pamokų, įskaitant

atviras pamokas, ir kitos pedagoginės veiklos demonstravimas ir stebėjimas, konsultavimas ir

konsultavimasis, išskyrus atvejus, kai tai įeina į tiesiogines tarnybines pareigas);

3. specializuoti renginiai (kursai, seminarai, mokymai, praktikos);

4. akademinis (aukštesnės pakopos ar kitos krypties, gretutinės, laipsnio nesuteikiančios studijos);

5. viešoji nedarbinė veikla (visuomeninė, kultūrinė, meninė raiška, įskaitant veiklą demokratiniuose

valdymo organuose, nevyriausybinėse organizacijose, socialinėse akcijose

ir programose, dalyvavimą meno kolektyvuose, sportinės veiklos organizavimą ir dalyvavimą joje,

amatininkystę ir kūrybinius projektus).


PEDAGOGAI Į KVALIFIKACIJOS  KĖLIMO RENGINIUS, SUDERINĘ SU

ADMINISTRACIJA, REGISTRUOJASI PATYS.


Pedagogas į kvalifikacijos tobulinimo renginius turi teisę išvykti 5 dienas per metus.


Pedagogas, ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne vėliau kaip pieš 3 darbo dienas,

kreipiasi į  direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už kvalifikacijos kėlimo veiklos

  organizavimą, jeigu kvalifikacijos kėlimas yra susijęs su išvykimu iš darbo, ar yra apmokamas iš

kvalifikacijos kėlimo lėšų. Šiais atvejais rašomas prašymas. grįžus iš kvalifikacijos kėlimo renginio

pateikiama ataskaita.


2017-2019 M.M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI

 


 
ATASKAITOS FORMA