• Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka”   misija – atsižvelgiant į vaiko individualiuosius poreikius

  ir vietos bendruomenės pageidavimą, teikti kiekvienai šeimai prieinamą kokybišką ikimokyklinio ir

  priešmokyklinio ugdymo ir vaiko priežiūros paslaugą, ją derinant su tėvų informavimu ir švietimu.

   

 •          

   Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka” tai įstaiga:


  • * orientuota į vaiką ir jo šeimą;


  • * teikianti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas

  •  (vaiko priežiūra ir  ugdymas, tėvų informavimas ir švietimas);


  • * turinti patrauklią, skatinančią aktyvią vaiko veiklą aplinką;

   

  • * užtikrinanti saugią aplinką,  vaikų sveikatos stiprinimą, sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą;

  • * ugdanti visas vaiko galias ir padedanti skleistis jo unikalumui;


  • * ugdanti vaikų pilietiškumą ir puoselėjanti tautinį tapatumą;


  • * sudaranti sąlygas specialiųjų poreikių vaikų ugdymuisi;


  • * plėtojanti ir skatinanti gabių vaikų papildomą neformalųjį ugdymą;


  • * skatinanti pedagogų tobulėjimą ir savo veiklos įsivertinimą.

   


  •  

    * Matyti kiekvieną vaiką, garantuoti jo pažangą.


 • APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ SKAITYKITE

 • Veiklos dokumentai

 • Mokyklos taryba

 • Mokytojų taryba

 • Vaiko geroves komisija

 • RENGINIAI

 • Projektai, konkursai

 • Viešieji pirkimai

 • ES projektai

 • Biudžetas

 • Veiklos įsivertinimas