Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pasiskirstymas pareigomis

1.

Vilma Vilkancienė

Komisijos pirmininkas, direktorės pavaduotoja ugdymui

  • Tėvų švietimas ir informavimas.
  • Pedagogų kvalifikacijos kėlimas  vaiko gerovės užtikrinimo srityje.

2.

Diana Šeštokienė

 Direktorė

 

Bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis vaiko gerovės klausimais.

3.

Albina Zakšauskienė

Sekretorė,  logopedas.

Dokumentacijos tvarkymas. Švietimo pagalbos  poreikio tyrimas ir organizavimas.

4.

Aldona Stalmačionokienė

Narys, priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Vaikų ugdymosi poreikių  tyrimai, analizė, medžiagos  apibendrinimas.

5.

 Renata Rusakovienė

Narys, socialinis pedagogas

Prevencinių programų ir socializacijos projektų  rengimas ir įgyvendinimas, darbas su  šeimomis, turinčiomis sunkumų. Vaikų adaptacija, lankomumas.

6.

 Kristina  Urbanovič

 Narys, sveikatos priežiūros specialistė.

Darželio aplinkos saugumas, aplinkos kūrimas, sveikos gyvensenos nuostatų ugdymas ir sveikatos stiprinimo priemonės. Programos ,,Sveikas darželis" įgyvendinimas.

 

 Komisijos uždaviniai:  

   kurti ir palaikyti įstaigoje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, teikti švietimo pagalbą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos funkcijos:

    -  remdamasi turima Lopšelyje – darželyje atliktų tyrimų, įstaigos vidaus ir išorės vertinimo duomenimis, vertina Lopšelio – darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

    - rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu įstaigoje, saugios ugdymosi aplinkos Lopšelyje – darželyje kūrimu;

    -  nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas įstaigoje;

    - analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto atvėjus, teikia rekomendacijas tėvams dėl ugdymosi metodų ir darbo organizavimo su vaikais;

    - spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

    -  analizuoja vaikų, auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir tėvų santykių problemas ir teikia siūlymų dėl šių santykių gerinimo;

    -  siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

    - siūlo lopšelyje – darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo priemones ir programas;

    - konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

    -  bendradarbiauja su Lopšelio – darželio savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

   - inicijuoja Įstaigoje dirbančių pedagogų, kitų dirbančių su vaikais darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

Komisija turi teisę:

    -  gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;

    - į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus ir kt.).

 


 

Žinias atnaujino Vaiko gerovės komisijų nariai 

2017-06-22

Įvykus vaiko teises reglamentuojančių įstatymų ir kitų pedagogams aktualių teisės aktų pakeitimams, birželio mėnesį švietimo įstaigų vadovų prašymu surengėme net tris seminarus Vilniaus švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir socialiniams pedagogams, o birželio 22 dieną seminaras įvyko ir Trakuose.     SKAITYTI