Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija.

Eil. nr.

Vardas, pavardė`

Pareigos

Telefonas

1.


Narys, tėvų atstovas

Tarybos pirmininkas2.

 

Narys, tėvų atstovas

 


3.

 

Narys, tėvų atstovas4.

Aldona Stalmačionokienė

Narys -, pedagogų atstovas

861061834


5.

Renata Rusakovienė

Narys, pedagogų atstovas, sekretorė

867719047

6.

Vilma Vilkancienė

Narys, pedagogų atstovas


860037377

7.

Tadeuš Pavlovskij

Narys, seniūnijos atstovas- seniūnas

8 528 57214

 

Tarybos pagrindinės funkcijos:

  • * Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.

  • * Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių
  •  tvirtinimui.

  • * Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę
  • įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.

  • * Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant  materialinius ir intelektualinius išteklius.

  • * Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą.

  • * Svarsto  nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

ĮSTAIGOS TARYBOS NUTARIMAI IR DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 

NUTARIMAS

ĮSAKYMAS

DĖL RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka“ mokyklos tarybos nutarimas 2016 m. sausio d. Nr. V4-

DĖL RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka“ 2016 m. sausio d. direktoriaus Nr. V1-

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGALIKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE„PASAKA“  TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Mokyklos tarybos nutarimas   2015 m. sausio 27d. Nr. V4-03

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO

Direktoriaus įsakymas  2015 m. sausio 27d. Nr. V1-06