PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS DOKUMENTAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” NUOSTATAI  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS


VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

Norint peržiūrėti spausti ant dokumento  pavadinimo giphy

 

 DOKUMENTAS

 ATSAKINGI UŽ  VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

1.

   MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Mokyklos tarybos pirmininkas

2.

 MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Direktorė Diana Šeštokienė

3.

 ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Direktorė Diana Šeštokienė

4.

 METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 Metodinės grupės pirmininkė Ingrida Karčiauskaitė

5.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2018-2019 MOSLO METAMS.

2018-08-31

  Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

6.

  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

2018-08-31

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

7.

  ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

  Elektroninio dienyno administratorius

Vilma Vilkancienė

8.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

  Ona Zakšauskienė

9.

 UGDYTINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS TVARKOS APRAŠAS 2014-09-04

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

10.

 MOKINIŲ  ASMENS BYLŲ  FORMAVIMO  IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS  2015-09-01

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

11.

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

12.

 KOMPIUTERIŲ IR KITŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKA  2015-10-30

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė 

13.

 VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOŽĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS   2016-02-10

Sveikatos priežiūros specialistas

13

 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA

 

Sveikatos priežiūros specialistas

14.

 ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS 2016-04-16

 Direktorė Diana Šeštokienė

15.

 ATLYGIO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS   2016-12-05

Direktorė Diana Šeštokienė 

16.

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO, SKATINIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS   2017-02-01

Direktorė Diana Šeštokienė

17.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2017-08-31

Socialinis pedagogas

Renata Rusakovienė

18. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKA   2017-12-22 Direktorė Diana Šeštokienė
19. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGIJIMO POLITIKA   2017-12-22 Direktorė Diana Šeštokienė
20. DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  2018-05-31 Direktorė Diana Šeštokienė