VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ

 Darbo grupės pirmininkas: Vilma Vilkancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

         Nariai: Diana Šeštokienė, Tatjana Mečkovska, Renata Rusakovienė, Laura Abaravičienė


 

Įsivertinimas – procesas, kurio metu lopšelio-darželio bendruomenės nariai analizuoja įstaigos  ir savo veiklos kokybę.  

Veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su lopšelio-darželio  veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:

1. Numatyti lopšelio-darželio  tobulinimo perspektyvą;.

2. Stiprinti įstaigos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio - darželio  veiklos kokybę;

3. Teikti įstaigos  bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų lopšelio-darželio veiklos sričių kokybę;

4. Didinti lopšelio-darželio  personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;

5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

 Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų įstaiga  naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).


 

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS

 2018 METŲ PLANAS 

 

  1. Darbo grupės kalendorinio plano sudarymas  2018 m.

  

2018 m.sausis

   2. 2017 m. tyrimų tezultatų ir veiklos ataskaitų už 2017 m. apibendrinimas. Įstaigos  veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymas 2018 m.
2018 m.sausis
  3.Veiklos plano  2018 m.  kūrimas pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Darbo grupių ir  savivaldos planų derinimas su numatytais tikslais ir uždaviniais. Veiklos plano teikimas svarstymui ir tvirtinimui.   2018 m.sausis
  4. Įstaigos veiklos įsivertinimo  ir kokybės kriterijų, naudojantis Geros mokyklos koncepcija, 2018 m. kūrimas ir   teikimas aptarimui.
2018 m. kovas
5. Veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė analizė. Savivaldos ir darbo grupių sprendimų vykdymas.   Informacijos teikimas bendruomenei apie  veiklos efektyvumą. 2018 gegužė,  gruodis.
   6. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas.

 2018 balandis, lapkritis

taip pat iškilus poreikiui
 7.Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.

2018  gegužė, lapkritis


  8. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir ataskaitų rengimas.

2018 gruodis


  9. Siūlymų/ veiklos idėjų 2019 m. veiklos planui rinkimas ir  apibendrinimas.


2018 gruodis

 6. Veiklos prioritetų  įstaigos  2019 m.  darbo tobulinimui nustatymas pagal tyrimų išvadas.

 

2018 gruodis

 

TYRIMAI