VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ

 Darbo grupės pirmininkas: Vilma Vilkancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;


         Nariai:  

Tatjana Mečkovska,

Renata Rusakovienė,

Laura Abaravičienė,

Ingrida Karčiauskaitė, 

Regina Baranovska.


 

Įsivertinimas – procesas, kurio metu lopšelio-darželio bendruomenės nariai analizuoja įstaigos  ir savo veiklos kokybę.  

Veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su lopšelio-darželio  veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:

1. Numatyti lopšelio-darželio  tobulinimo perspektyvą;.

2. Stiprinti įstaigos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio - darželio  veiklos kokybę;

3. Teikti įstaigos  bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų lopšelio-darželio veiklos sričių kokybę;

4. Didinti lopšelio-darželio  personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;

5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

 Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų įstaiga  naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).


 

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS

 2020 METŲ PLANAS 

 

  1. Darbo grupės kalendorinio plano sudarymas  2020 m.

  

2021 m. sausis

   2. 2020 m. tyrimų tezultatų ir veiklos ataskaitų už 2020 m. apibendrinimas. Įstaigos  veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymas 2021 m. 2021 m. sausis
  3.Veiklos plano  2021 m.  kūrimas pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Darbo grupių ir  savivaldos planų derinimas su numatytais tikslais ir uždaviniais. Veiklos plano teikimas svarstymui ir tvirtinimui.   2021 m.   vasaris
  4. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas. 2021 m. kovas/ balandis
  5. Veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė analizė. Savivaldos ir darbo grupių sprendimų vykdymas.   Informacijos teikimas bendruomenei apie  veiklos efektyvumą. 2021 gegužė
   6. Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.

2021 gegužė

   7. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas.

 2021 spalis/ lapkritis

 8.Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.

2021 lapkritis

  8. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir ataskaitų rengimas.

2021 gruodis

  9. Siūlymų/ veiklos idėjų 2022 m. veiklos planui rinkimas ir  apibendrinimas.

2021 lapkritis -  gruodis

 6. Veiklos prioritetų  įstaigos  2022 m.  darbo tobulinimui nustatymas pagal tyrimų išvadas.

 

2021 gruodis

 

TYRIMAI


2020  METAI

 TĖVŲ ANKETŲ APIBENDRINIMAS

TĖVŲ ANKETŲ APIBENDRINIMAS

TĖVŲ APKLAUSOS REZULTATŲ PRISTATYMAS


PEDAGOGŲ ANKETŲ APIBENDRINIMAS

PEDAGOGŲ APKLAUSOS PRISTATYMAS


TĖVŲ APKLAUSOS APIBENDRINIMAS