PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokykliniai metai – labai svarbus vaiko gyvenimo etapas. Tai – pereinamieji metai iš

darželio į mokyklą. Priešmokyklinukas – dar ne mokyklinio amžiaus vaikas, jam tik šešeri,

todėl ugdymo aplinka ir metodai turi būti glaudžiai siejami su ikimokyklinio ugdymo specifika,

sudarant sąlygas natūraliai vaiko brandai.


Bendroje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje priešmokyklinis ugdymas apibrėžiamas

kaip visuotinis, visiems prieinamas vienerių (išimties atveju – dvejų) metų trukmės institucinis vaikų

nuo šešerių  metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis

mokykloje. Juo tiesiogiai rūpinasi valstybė. Lietuvos Respublikos 2011 m. Švietimo įstatymo

redakcijos 8 str. 3 skirsnyje pasakyta, kad normaliomis sąlygomis „priešmokyklinis ugdymas

pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai“.


Jeigu tėvai nusprendžia leisti savo vaiką į priešmokyklinę grupę (ji gali būti įsteigta lopšelyje-

darželyje, darželyje, darželyje-mokykloje ar mokykloje), tuomet pasirašoma sutartis su ugdymo

įstaiga. Joje įteisinami abiejų šalių susitarimai dėl priešmokyklinės ugdymo programos įgyvendinimo

sąlygų ir / ar švietimo pagalbos, ugdymo įstaigos ir tėvų (globėjų) teisių ir pareigų. Sudarius sutartį,

vaikas įrašomas į ugdymo įstaigos abėcėlinę knygą, formuojama asmens byla. Tik pasirašius

priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas tampa privalomas.


 Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įsigytą patirtį.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir

savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam

sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.


Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

Nauja priešmokyklinio ugdymo programa nuo 2015 m. rugsėjo

https://www.youtube.com/watch?v=dPNjf-Yn0RE

 

DARŽELIO PARENGTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS PRISTATYMĄ RASITE ČIA

 


Priešmokyklinis ugdymas (programa)

 


Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo.

  Filmas „Darželis, kuriame gera visiems“