„Sėkmės paslaptis ta, kad visi paprasti darbai padaromi nepaprastai gerai.“


Johnas D. Rockefelleris

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija.

Eil. nr.

Vardas, pavardė`

Pareigos

1.

Valdemar Apanovič

Narys, tėvų atstovas


Tarybos pirmininkas

2.

 Mackalo Natalija

Narys, tėvų atstovas

3.

 Banevičienė  Tatjana

Narys, tėvų atstovas

4.

Tatjana Mečkovska

Narys -, pedagogų atstovas

5.

Renata Rusakovienė

Narys, pedagogų atstovas, sekretorė

6.

Vilma Vilkancienė

Narys, pedagogų atstovas

7.

Tadeuš Pavlovskij

Narys, seniūnijos atstovas- seniūnas

 

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • * Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo
 •  organizavimo tvarką.


 • * Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos
 •  taisyklių
 •  tvirtinimui.


 • * Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę

 • įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.


 • * Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų
 •  sudarymo, talkina formuojant  materialinius ir intelektualinius išteklius.


 • * Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą.


 • * Svarsto  nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą
 •  ir panaudojimą.  


 • Mokyklos  tarybos susirinkime pataria ir svarstymuose dalyvauja grupių tėvų komitetų pirmininkai. 


 • Balsuojant dėl sprendimų priėmimo jie nedalyvauja. 

 

 

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Mokytojų taryboje dirba visi darželio pedagogai.

Pirmininkas–  direktorė   Diana Šeštokienė;  

Sekretorius– auklėtoja - Gražina Kerienė.


Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 •    - Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.

 •    - Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.

 •    - Analizuoja ugdymo rezultatus.

 •    - Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.

 •    - Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

 •                                                 Darbo taryba

                                             Ingrida Karčiauskaitė - pirmininkas                                                                 


 • Viešųjų pirkimų komisija

     Pirkimų organizatorius - Onutė Zakšauskienė


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija 


Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė,  Tatjana Mečkovska,


Regina Baranovska, Renata Rusakovienė, tėvų atstovas.


 

 Turto inventorizacijos ir nurašymo komisija

           Vida Kupinienė - pirmininkas; nariai - Janina Lysenko; Gražina Kerienė


.

 Dokumentų ekspertų komisija

     Vilma Vilkancienė - pirmininkas; nariai:  Janina Lysenko, Onutė Zakšauskienė,


Tatjana Mečkovska


 


Strateginio plano rengimo darbo grupė


     Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė, Tatjana Mečkovska,


Renata Rusakovienė,  Janina Lysenko,  Onutė Zakšauskienė.