UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO MOTO:

„Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir aš galbūt prisiminsiu. Bet įtrauk mane į veiklą, ir aš išmoksiu“ - kinų patarlė.

UGDYMO PROGRAMOS

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis 2007 m. įstaigoje parengta, 2016 m. atnaujinta 

Ikimokyklinio    ugdymo programa   „Mažojo  žmogučio link...".  

programa

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.

balandžio 18d. įsakymu Nr. ISAK-627   patvirtintu    ikimokyklinio   ugdymo   programų   kriterijų 

aprašu.

Į ugdymo turinį  integruojama  pedagogų parengta programa „Sveikas darželis". Programa

atnaujinta ir  patvirtinta 2018 m.  balandžio 24 d.

 

 Programa   ,,Gyvenimo  įgūdžių  ugdymas.  Ikimokyklinis  amžius” 

rodyklė

Programa integruota į programos ,,Sveikas darželis" turinį. Gyvenimo įgūdžių ugdymo   parengta

įgyvendinant   Europos sveikatą stiprinančių mokyklų projektą,koordinuojamą Pasaulio  sveikatos

organizacijos   Europos  regiono biuro (PSO/EURO),  Europos Tarybos bei Europos

Komisijos, bendradarbiaujant   su  Jungtinių  Tautų Vaikų  fondu  (UNICEF).  Pritarta  Švietimo  ir 

moksloministerijos Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos (2003-01-21 Nr.28).

 

Priešmokyklinis     ugdymas     organizuojamas    vadovaujantis   „Bendrąja   priešmokyklinio

ugdymo ir  ugdymo(si) programa". 

DSCF39022


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė pakeitė 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymą

Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstė jį

nauja redakcija: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22

d. įsakymo Nr. V- 674 redakcija. Šis įsakymas įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 1 dieną.


 
Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinio ugdymo tikslas –

užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti

pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.
 
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas nustato bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus,

priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir finansavimą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo mokyklos, kiti

švietimo teikėjai ir laisvieji mokytojai pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją

 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo

2 d. įsakymu Nr. V-779. Programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, Programos

įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų

ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires.

 

 

 

 

 

 

 Programa ,,Zipio draugai”

Nuo 2002 m. į priešmokyklinio ugdymo procesą integruojama  Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo

programa „Zipio   draugai",    kurios  tikslas  -  siekiant  geresnės  emocinės  vaikų   savijautos, padėti

jiems   įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

 „Zipio  draugų“  programa   2008   metais  įtraukta   į  Nacionalinę  smurto  prieš vaikus prevencijos

ir pagalbos vaikams   2008 – 2010  metų  programą   (LRV  2008 m.   balandžio 24 d. 

Nr.  392 nutarimas;  VŽ, 2008, Nr.51-1892).     Programą   vykdo   Viešoji    įstaiga   „Vaiko  labui“   

ir  jos   parengti,  turintys  programos mokytojo kvalifikaciją, pedagogai. 

 

 Daugiau informacijos svetainėje     http://www.vaikolabui.ltUgdymo  procesą organizuoja kompetentingi, kūrybiški,  aukštos  kvalifikacijos   pedagogai,    kurie  savo

darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, būdus, technologijas:

1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali pasirinkti

veiklą, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą, patrauklūs žaislai ir priemonės).

2. Kūrybinė  sąveika (vaikas skatinamas  interpretuoti, kurti,  atrasti,  jo   sumanymai  vertinami,

  gerbiami, palaikomi ir reikalui esant plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai).

3. Spontaniškas ugdymas (pritariama vaiko veiklai,  ji  gerbiama  ir laikoma  vertinga patirtimi,  vaiko

veikla palaikoma emocionaliai – vaikas pagiriamas, ir juo bei jo veikla džiaugiamasi kartu, ugdymui

panaudojamos įvairios netikėtos situacijos).

4. Į ugdymo procesą yra įtraukiami ir tėvai. Siekiama   vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje darnos.