PAGRINDINIAI

ĮSTAIGOS VEIKLOS  IR PLANAVIMO DOKUMENTAI

 


ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

Norint peržiūrėti spausti ant dokumento  pavadinimo giphy

 DOKUMENTAS

 ATSAKINGI UŽ  VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

 MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Mokyklos tarybos pirmininkas

 MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Direktorė Diana Šeštokienė

 ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Direktorė Diana Šeštokienė

 METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 Metodinės grupės pirmininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui


 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2021 METAMS

 

 

 ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI Elektroninio dienyno administratorius

Vilma Vilkancienė

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO, SKATINIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  


Direktorė Diana Šeštokienė

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS


Socialinis pedagogas

Renata Rusakovienė

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKA


Direktorė Diana Šeštokienė

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGIJIMO POLITIKA  


Direktorė Diana Šeštokienė

 ATLYGIO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS  


Direktorė Diana Šeštokienė

 ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS


 Direktorė Diana Šeštokienė

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA


Sveikatos priežiūros specialistas

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOŽĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS  


Sveikatos priežiūros specialistas

 KOMPIUTERIŲ IR KITŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKA 


Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

 MOKINIŲ  ASMENS BYLŲ  FORMAVIMO  IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS 


 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


  Ona Zakšauskienė

 UGDYTINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS TVARKOS APRAŠAS


Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė