„Sėkmės paslaptis ta, kad visi paprasti darbai padaromi nepaprastai gerai.“ Johnas D. Rockefelleris

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija.

Grupių tėvų nuomonė yra perduodama Mokyklos tarybai per grupių tėvų komiteto pirmininkus. Mokyklos tarybos posėdžiuose dalyvauja grupių tėvų komitetų pirmininkai, o esant išplėstiniam posėdžiui ir kiti grupių tėvų komitetų nariai. Posėdžiuose taip pat dalyvauja darželio direktorius ar kiti kviestiniai žmonės. Balsuojant dėl sprendimų priėmimo jie nedalyvauja. Gali vykti ir uždari Mokyklos tarybos posėdžiai, kuriuose dalyvauja tik tarybos nariai.

Tarybos pagrindinės funkcijos: * Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo  organizavimo tvarką. * Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos  taisyklių  tvirtinimui. * Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą. * Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant  materialinius ir intelektualinius išteklius. * Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą. * Svarsto  nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą  ir panaudojimą.  

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų taryboje dirba visi darželio pedagogai.

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:     – Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.     -Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.    – Analizuoja ugdymo rezultatus.    – Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.     – Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

DARBO TARYBA

Darbo taryba, atstovaudama darbuotojams, turi teisę: dalyvauti informavimo, konsultavimo procedūrose; įstatymų, kolektyvinių sutarčių ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų nustatytais atvejais derinti darbdavio sprendimus; sudaryti su darbdaviu kolektyvinę sutartį; teikti darbdaviui pasiūlymus dėl darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų įgyvendinimo; kreiptis į teismą dėl darbdavio sprendimų teisėtumo, taip pat dėl įstatymų netinkamo vykdymo; esant būtinybei aptarti svarbius aktualius darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbuotojų susirinkimą, suderinus su darbdaviu susirinkimo vietą ir laiką;

KOMISIJOS

Komisijos uždaviniai:  

   – kurti ir palaikyti įstaigoje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, teikti švietimo pagalbą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos funkcijos:

    –  remdamasi turima Lopšelyje – darželyje atliktų tyrimų, įstaigos vidaus ir išorės vertinimo duomenimis, vertina Lopšelio – darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

    – rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu įstaigoje, saugios ugdymosi aplinkos Lopšelyje – darželyje kūrimu;

    –  nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas įstaigoje;

    – analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto atvėjus, teikia rekomendacijas tėvams dėl ugdymosi metodų ir darbo organizavimo su vaikais;

    – spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

    –  analizuoja vaikų, auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir tėvų santykių problemas ir teikia siūlymų dėl šių santykių gerinimo;

    –  siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

    – siūlo lopšelyje – darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo priemones ir programas;

    – konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

    –  bendradarbiauja su Lopšelio – darželio savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

   – inicijuoja Įstaigoje dirbančių pedagogų, kitų dirbančių su vaikais darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KORGANIZATORIUS 

Pirkimų organizatorius vykdo lopšelio – darželio direktorės užduotis, susijusias su pirkimo procedūrų atlikimu.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

Mokytojų atestacijos komisija yra nuolat veikianti institucija, vykdanti mokytojų atestaciją.

Atestacijos komisijos funkcijos:

 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 •  pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą.
 •  tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 •  svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
 •  suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
 • suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;
 • nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacinės kategorijos;
 • siūlyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal atestacijos programą) ar mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams;
 • svarstyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo.

TURTO INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA

 Komisija, baigiantis metams, atlieka turto patikrinimą ir faktiškai rastų likučių palyginimą su buhalterinės apskaitos duomenimis ir parengia nusidėvėjusio turto nurašymo aktą.

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Tai nuolat veikianti institucija nagrinėjanti dokumentų valdymo, tvarkymo, saugojimo, naudojimo klausimus.

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Strateginis planavimas– tai ilgalaikių mokyklos tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas.

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

Darbo grupė užtikrina Strateginio plano įgyvendinimą, organizuodama veiklos plano parengimą metams, užtikrina įsivertinimo proceso organizavimą ir įsivertinimo rezultatų sklaidą bendruomenėje.

PROJEKTŲ KOEDINAVIMO GRUPĖS SUDAROMOS PROJEKTO LAIKOTARPIUI.