„Sėkmės paslaptis ta, kad visi paprasti darbai padaromi nepaprastai gerai.“ Johnas D. Rockefelleris

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija.

Nariai:

Romas Gecevičius – Tarybos pirmininkas, tėvų atstovas; Tomas Zubernius – narys, tėvų atstovas; Banevičienė Tatjana – narys, tėvų atstovas; Renata Rusakovienė – Tarybos sekretorė, narys, mokytojų atstovas; Vilma Vilkancienė – narys, mokytojų atstovas; Tatjana Mečkovska – narys, mokytojų atstovas; – – narys, seniūnijos atstovas;

Mokyklos tarybos posėdžiuose dalyvauja grupių tėvų komitetų pirmininkai, o esant išplėstiniam posėdžiui ir kiti grupių tėvų komitetų nariai. Posėdžiuose taip pat dalyvauja darželio direktorius ar kiti kviestiniai žmonės. Balsuojant dėl sprendimų priėmimo jie nedalyvauja.

Tarybos pagrindinės funkcijos: * Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo  organizavimo tvarką. * Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos  taisyklių  tvirtinimui. * Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą. * Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant  materialinius ir intelektualinius išteklius. * Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą. * Svarsto  nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą  ir panaudojimą.  

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų taryboje dirba visi darželio pedagogai. Pirmininkas–  direktorė   Diana Šeštokienė;   Sekretorius– priešmokyklinio ugdymo pedagogė -Dovilė Kazlauskaitė

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:     – Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.     -Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.    – Analizuoja ugdymo rezultatus.    – Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.     – Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

Eil. nr.Vardas, pavardėPareigosPasiskirstymas pareigomis
1.Vilma VilkancienėKomisijos pirmininkas, direktorės pavaduotoja ugdymuiKomisijos darbo kordinavimas. Tėvų švietimas ir informavimas.
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas  vaiko gerovės užtikrinimo srityje.
Krizių valdymas, krizių komandos narys, atsakingas už komunikaciją.
2.Diana Šeštokienė Direktorė Bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis vaiko gerovės klausimais.
Krizių valdymas, krizių komandos pirmininkas.
3.SekretorėDokumentacijos tvarkymas.
4.Tatjana MečkovskaNarys, auklėtojas, netodinės grupės pirmininkas .Vaikų ugdymosi poreikių  tyrimai, analizė, medžiagos  apibendrinimas.
5. Renata RusakovienėNarys, socialinis pedagogasPrevencinių programų ir socializacijos projektų  rengimas ir įgyvendinimas, darbas su  šeimomis, turinčiomis sunkumų. 
Vaikų adaptacija, lankomumas.
Socialiniai tyrimai.
 Krizių komandos narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą.
6.Lina RamanauskaitėNarys, psichologasPsichologinės  pagalbos  poreikio tyrimas ir organizavimas. 
Pedagogų ir tėvų konsultavimas.   
Krizių komandos narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą.
7.Kristina  UrbanovičNarys, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Darželio aplinkos saugumas, saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, sveikos gyvensenos nuostatų ugdymas ir sveikatos stiprinimo priemonės. Programos ,,Sveikas darželis” įgyvendinimas. 
Krizių komandos narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.
8. Albina Zakšauskienė Narys, logopedas- specialusis pedagogasŠvietimo pagalbos ( logopedo, specialiojo pedagogo) poreikio tyrimas ir organizavimas. Švietimo pagalbos teikimo efektyvumo tyrimas ir  vertinimas.
Pedagogų ir tėvų  konsultavimas.
9. 

Komisijos uždaviniai:  

   – kurti ir palaikyti įstaigoje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, teikti švietimo pagalbą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos funkcijos:

    –  remdamasi turima Lopšelyje – darželyje atliktų tyrimų, įstaigos vidaus ir išorės vertinimo duomenimis, vertina Lopšelio – darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

    – rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu įstaigoje, saugios ugdymosi aplinkos Lopšelyje – darželyje kūrimu;

    –  nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas įstaigoje;

    – analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto atvėjus, teikia rekomendacijas tėvams dėl ugdymosi metodų ir darbo organizavimo su vaikais;

    – spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

    –  analizuoja vaikų, auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir tėvų santykių problemas ir teikia siūlymų dėl šių santykių gerinimo;

    –  siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

    – siūlo lopšelyje – darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo priemones ir programas;

    – konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

    –  bendradarbiauja su Lopšelio – darželio savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

   – inicijuoja Įstaigoje dirbančių pedagogų, kitų dirbančių su vaikais darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

Komisija turi teisę:

    –  gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;

    – į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus ir kt.).

DARBO TARYBA

Ingrida Karčiauskaitė – pirmininkas  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA  

Pirkimų organizatorius – Onutė Zakšauskienė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

Diana Šeštokienė – pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė,  Tatjana Mečkovska, Regina Baranovska, Renata Rusakovienė, tėvų atstovas – Romas Gecevičius.

TURTO INVENTORIZACIJOS IR NURAŠYMO KOMISIJA

Vida Kupinienė – pirmininkas; nariai – Janina Lysenko; Gražina Kerienė

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Vilma Vilkancienė – pirmininkas; nariai:  Janina Lysenko, Onutė Zakšauskienė, Tatjana Mečkovska.

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Diana Šeštokienė – pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė, Tatjana Mečkovska, Renata Rusakovienė,  Janina Lysenko,  Onutė Zakšauskienė, grupių tėvų komitetų pirmininkai.

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

Vilma Vilkancienė – pirmininkas; nariai: Tatjana Mečkovska, Renata Rusakovienė, Kristina Urbanovič, Regina Baranovska, Vida Kupinienė.

PROJEKTŲ KOEDINAVIMO GRUPĖS SUDAROMOS PROJEKTO LAIKOTARPIUI.