PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokykliniai metai – labai svarbus vaiko gyvenimo etapas. Tai – pereinamieji metai iš darželio į mokyklą. Priešmokyklinukas – dar ne mokyklinio amžiaus vaikas, jam tik penkeri, šešeri, todėl ugdymo aplinka ir metodai turi būti glaudžiai siejami su ikimokyklinio ugdymo specifika, sudarant sąlygas natūraliai vaiko brandai.

Bendroje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje priešmokyklinis ugdymas apibrėžiamas kaip visuotinis, visiems prieinamas vienerių (išimties atveju – dvejų) metų trukmės institucinis vaikų nuo šešerių  (penkerių) metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Juo tiesiogiai rūpinasi valstybė.

Lietuvos Respublikos 2011 m. Švietimo įstatymo redakcijos 8 str. Suvestinė redakcija (2021-01-01 – 2021-08-31) 8 straipsnis. Priešmokyklinis ugdymas

1. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

2. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Nuo 2023 m. priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas nuo penkerių metų. Tačiau, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidą ir esant poreikiui, bus sudaromos galimybės priešmokyklinio ugdymo programoje praleisti dvejus metus ir pradinį ugdymą pradėti vėliau. Tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas taip pat galės būti teikiamas vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Jeigu tėvai nusprendžia leisti savo vaiką į priešmokyklinę grupę, tuomet pasirašoma sutartis su ugdymo įstaiga. Joje įteisinami abiejų šalių susitarimai dėl priešmokyklinės ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų ir / ar švietimo pagalbos, ugdymo įstaigos ir tėvų (globėjų) teisių ir pareigų. Sudarius sutartį, formuojama asmens byla. Pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas tampa privalomas.  Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įsigytą patirtį. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

Priešmokyklinio ugdymo programa patvirtinta 2022 m.

DARŽELIO PARENGTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS PRISTATYMĄ RASITE ČIA