ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SKYRIMU, TEIKIMO KORDINAVIMU RŪPINASI VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 0000E.jpg
il. nr.Vardas, pavardėPareigosPasiskirstymas pareigomis
1.Vilma VilkancienėKomisijos pirmininkas, direktorės pavaduotoja ugdymuiKomisijos darbo kordinavimas. Tėvų švietimas ir informavimas.
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas  vaiko gerovės užtikrinimo srityje.
Krizių valdymas, krizių komandos narys, atsakingas už komunikaciją.
2.Diana Šeštokienė Direktorė Bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis vaiko gerovės klausimais.
Krizių valdymas, krizių komandos pirmininkas.

3.Tatjana MečkovskaNarys, auklėtojas, netodinės grupės pirmininkas .Vaikų ugdymosi poreikių  tyrimai, analizė, medžiagos  apibendrinimas.
4. Renata RusakovienėNarys, socialinis pedagogasPrevencinių programų ir socializacijos projektų  rengimas ir įgyvendinimas, darbas su  šeimomis, turinčiomis sunkumų. 
Vaikų adaptacija, lankomumas.
Socialiniai tyrimai.
 Krizių komandos narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą.
5.Lina RamanauskaitėNarys, psichologasPsichologinės  pagalbos  poreikio tyrimas ir organizavimas. 
Pedagogų ir tėvų konsultavimas.   
Krizių komandos narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą.
6.Kristina  UrbanovičNarys, sveikatos priežiūros specialistė. Darželio aplinkos saugumas, aplinkos kūrimas, sveikos gyvensenos nuostatų ugdymas ir sveikatos stiprinimo priemonės.
Programos ,,Sveikas darželis” įgyvendinimas. 
Krizių komandos narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.
7. Albina Zakšauskienė  Narys, logopedas, specialusis pedagogasŠvietimo pagalbos  (logopedo) poreikio
tyrimas ir organizavimas.
Pedagogų ir tėvų  konsultavimas.
Švietimo pagalbos (specialiosios) 
poreikio tyrimas ir organizavimas.
Švietimo pagalbos teikimo efektyvumo
tyrimas ir  vertinimas. Dokumentacijos tvarkymas.
 

Komisijos uždaviniai:  

   – kurti ir palaikyti įstaigoje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, teikti švietimo pagalbą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos funkcijos:

    –  remdamasi turima Lopšelyje – darželyje atliktų tyrimų, įstaigos vidaus ir išorės vertinimo duomenimis, vertina Lopšelio – darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

    – rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu įstaigoje, saugios ugdymosi aplinkos Lopšelyje – darželyje kūrimu;

    –  nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas įstaigoje;

    – analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto atvėjus, teikia rekomendacijas tėvams dėl ugdymosi metodų ir darbo organizavimo su vaikais;

    – spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

    –  analizuoja vaikų, auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir tėvų santykių problemas ir teikia siūlymų dėl šių santykių gerinimo;

    –  siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

    – siūlo lopšelyje – darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo priemones ir programas;

    – konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

    –  bendradarbiauja su Lopšelio – darželio savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

   – inicijuoja Įstaigoje dirbančių pedagogų, kitų dirbančių su vaikais darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

Komisija turi teisę:

    –  gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;

    – į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus ir kt.).

krypties-rodykle111

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

krypties-rodykle111

  SPECIALIOJI PAGALBA (LOGOPEDO) 

krypties-rodykle111

PSICHOLOGINĖ PAGALBA