PRIĖMIMAS Į LIKUSIAS LAISVAS VIETAS VYKSTA VISUS MOKSLO METUS

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS 2023-2024 MOKSLO METAIS

 ,,Boružėlės” grupė (ikimokyklinė 5 m.) – 2 vietos

,,Gandriukų”   grupė  (priešmokyklinė) – 1 vieta

,,Bitučių” grupė  (ikimokyklinė 4-5 m.) – 2 vietos

,,Žiogelių” grupė (ikimokyklinė 3-4 m. ) –    3 vietos

,,Nykštukų” grupė ( ankstyvasis 2 m.) –  1 vieta

,,Kačiukų” grupė ( ankstyvasis 2,5-3 m) –  1 vieta

(informacija atnaujinta 2023-09-15).

VAIKŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS VADOVAUJANTIS: Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-09 Nr. S1E-61 sprendimu ,,Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO ,,PASAKA” VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS 2021 M.

SVARBU:

 Tėvai (globėjai)  registruoja vaikus sistemoje nuo sausio 16 dienos iki kovo 1 d.

Nuo balandžio 1 d. iki 10 d. galima tikslinti prašyme pateiktus duomenis. Informacinės sistemos tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 15 d. iki 30 d.

Sutartys su priimtais vaikais sudaromos iki gegužės 31 d.

 Informacinės sistemos tvarkytojas birželio 1 d. vaikus, kurių tėvai nepatvirtino švietimo įstaigos lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinė sistema automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Papildomas priėmimas rugpjūčio 15–31 d.

   PRAŠYMO FORMA ČIA

Prioritetai teikiami:

 * vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajono savivaldybėje;

 * vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamoji vieta). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

 * Vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

 * vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

 * vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);

 * vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

 * tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikams;

 * vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

 * vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt.   Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt

  • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

  Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;

  • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
  • nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas priimami sistemoje nuolat;

  • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 
  • nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

 Atsakingi asmenys:

 Dorota Vaičiūnė  Trakų rajono savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus specialistė  Tel. 8 528 55604  El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

Švietimo įstaigos atsakingi asmenys:

Vilma Vilkancienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

El.paštas  ldpasaka.pavaduotoja@gmail.com

Darbo mobil. telef. 8 528 57384 mob. +370 60037377

Darbo laikas:    pirmadienį, antradienį , trečiadienį 9.00-17.30 Ketvirtadienį 7.00-17.30; Penktadienį 11.30-17.30  

Pietų pertrauka 12.00-12.30

PAVADUOJANTIS ASMUO:

Renata Rusakovienė socialinė pedagogė El. paštas: rrusakovienė@gmail.com  telef. 867719047


ATLYGINIMAS UŽ IŠLAIKYMĄ – TEISINIAI DOKUMENTAI

2022 m. kovo 31 d. patvirtintas sprendimas Nr. S1E–70 „Dėl atlyginimo dydžio  nustatymo  už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“. ČIA

Šis sprendimas įsigaliojo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

6.1. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisę į nemokamus pietus teisės aktų nustatyta tvarka;

7. Vienos dienos vaiko maitinimo planinė norma:

7.1. grupėse, kuriose ugdomi vaikai iki 3 m. –2,50 Eur ( pusryčiai – 0,75 Eur., pietūs – 1,25 Eur., pavakariai – 0,50 Eur. );

7.2. grupėse, kuriose ugdomi vaikai nuo 3 m. – 3,00 Eur (pusryčiai – 0,90 Eur., pietūs – 1,50 Eur., pavakariai – 0,60 Eur.).

8. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip  4 val. per dieną.

             9. Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka ne mažiau kaip 8 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų/nelankytų dienų skaičiaus);

             9.1. gausioms šeimoms ne mažiau kaip 6 Eur už vaiką;

             9.2. mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą gali būti didinamas Mokyklos tarybai pritarus.


ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE ,,PASAKA“  TVARKOS APRAŠAS Patvirtinta Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. dir. įsak. Nr. V1-22a