esfa

,,MĄSTYMO MOKYKLA VAIKAMS

REKLAMA

Projekto tikslas – sustiprinti ugdytinių kritinio, kūrybinio bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ugdymą projekto  metu besitobulinančiuose darželiuose įdiegiant visą įstaigą apimančią „Mąstymo mokyklos” vaikų ugdymo metodiką.

Projekto siektini rezultatai: 5-i projekto darželiai turės aiškią veikimo kryptį paremtą „Mąstymo mokyklos“ principais, pagerės vaikų kritinio, aukštesnio, kūrybiško mąstymo gebėjimai, vaikai išmoks reflektuoti savo mokymąsi ir susikurti savo žinojimą patys; atnaujintos ir pagal „Mąstymo mokyklos” metodiką suderintos visų ugdymo darželių programos, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijų sąrašas taps realiu praktiniu įrankiu pedagogams ugdant vaikus pagal „Mąstymo mokyklos metodą“; bus sustiprinti pedagogų gebėjimai ir sąmoningumas taikant inovaciją; išmoks reflektuoti ugdomąsias veiklas, kurias organizuoja vaikams, planuotis pagal realius kriterijus, taip pat keisti veiklą pagal ugdymo tikslą; bus įdiegta dalijimosi gerąją praktika ir mokymosi vienas iš kito kultūra; darželiai įgis nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo gebėjimą.

Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“; Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“; Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“; Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”; Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“

Projekto vertė 116 872,50 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0044

Projektas įgyvendinamas: 2019/11/28– 2021/07/28

3Mąstymo-kultūros-ugdymo-taškai

Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos ašis – šeši pradiniai taškai, kurie apima svarbias mąstymo mokyklos sritis: vaizdinius įrankius (mąstymo žemėlapiai, schemos, mąstymo kepurės), asmenybės ir charakterio formavimą (charakteriai, požiūriai, nuostatos, mąstymo įpročiai), mąstymo gebėjimus (atviras ir tikslus kognityvinių gebėjimų naudojimas), mokymąsi bendradarbiaujant (bendradarbiavimas tarp besimokančiųjų porų, grupių, mokyklų ir tarptautiniuose tinkluose), reflektyvų klausinėjimą (aukštesnio lygio klausimai ir klausymosi gebėjimai) bei ugdymo(si) aplinkos pritaikymą (fizinių erdvių pritaikymas ir išteklių panaudojimas).

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO ,,PASAKA” DALYVAVIMAS VEIKLOJE

8ae6fd81afd4c83039d87e55e2ae9b65 thinking-animated-clipart 230-337

,MĄSTYMO ĮPROČIAI

Darželis nusprendė pradėti mąstymo įpročių diegimą nuo šių svarbiausių įpročių.

MAS

MĄSTYMO ĮRANKIAI

1. MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI

 Vienas iš inovatyvių ugdymo(si) būdų, naudojamų mūsų įstaigoje, – mąstymo žemėlapiai. Mąstymo žemėlapiai – tai vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. Žemėlapį renkamės pagal tai, kokio mąstymo proceso ugdomojoje veikloje reikia: * atpažinti, * apibūdinti, * palyginti, * grupuoti, * sudaryti seką, * ieškoti analogijų,  * išskaidyti visumą į dalis, *rasti priežasčių ir pasekmių ryšius.  

dream-child-clip-art-thinking-man-thumbnail
mastymo zemelapiai new

MŪSŲ PATIRTIS NAUDOJANT MĄSTYMO ŽEMĖLAPIUS

ČIA

2. ŠEŠIOS  BONO MĄSTYMO KEPURĖS

Kūrybinių  sprendimų  ieškantiems  žmonėms  psichologas E. de Bonas sukūrė mąstymo lavinimo metodiką (de Bono Thinking), kuri skatina apmąstyti idėjas ir padeda ugdyti socialinius ir kognityvinius gebėjimus. Sistema grindžiama įvairias funkcijas atliekančių praktiškų mąstymo įrankių (de Bono „kepurės“) panaudojimu. Pagrindinis tikslas –praplėsti suvokimo gebėjimus, organizuoti mąstymą, siekti jo efektyvumo, kūrybinį procesą papildyti būtinomis nuostatomis, padėti dirbti su informacija, požiūriais, vertybėmis. E. de Bono metodikoje deklaruojamų mąstymo įrankių įvaldymas ir taikymas konkrečioje situacijoje papildo analize, kritika ir argumentavimu pagrįstą tradicinį – kritinį – mąstymą. 

Mąstymo įrankisReikšmė
Baltoji kepurėFaktai, skaičiai, informacija
Raudonoji kepurėJausmai, intuicija,emocijos
Juodoji kepurėSveikas protas, nuovokumas, atsargumas, kritinis mąstymas
Geltonoji kepurėPozityvumas ir konstruktyvus mąstymas, teigiami sprendimai
Žalioji kepurėKūrybingumas, alternatyvos, pasiūlymai
Mėlynoji kepurėMąstymas apie mąstymą, proceso kontrolė

MŪSŲ PATIRTIS NAUDOJANT MĄSTYMO KEPURES

ČIA


ROJEKTAI : ,,PIENAS VAIKAMS”, ,,EUROPOS VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE”

https://www.pienasvaisiai.lt/static/dist/logo_footer_sm.png

Nuo 2012 m.  dalyvaujame programoje „Pienas vaikams“, kuri remiama iš Europos sąjungos lėšų.

Nuo 2012 m.  dalyvaujame ir  ES programoje ,,Europos vaisių vartojimo skatinimas mokyklose” .

https://www.facebook.com/pienasvaisiai/.

https://www.pienasvaisiai.lt/;

Šios programos tikslas pagerinti moksleivių mitybą,   ugdyti  vaisių ir daržovių vartojimo įpročius. Pagal šią programą vaikams  nemokamai dalinami vaisiai ir daržovės: morkos, obuoliai, kriaušės, bananai bei citrusiniai vaisiai (apelsinai). Prioritetas teikiamas Lietuvoje išaugintiems vaisias ir daržovėms, išskyrus tuos, kurie Lietuvoje dėl klimatinių sąlygų neauginami.

PROJEKTAS „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)


Mūsų institucija nuo 2016-2017 mokslo metų pradžios iki 2018-11-30 m.   dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)“ (liet. Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme) (Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196) kaip institucija-naudos gavėja. Projektas koordinuojamas VšĮ “eMundus”. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija

Informaciją apie projektą galite rasti:

https://www.facebook.com/healtheducommunity

http://healthedu.emundus.eu/lt/

Projekto tikslas: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, ugdyti teigiamas nuostatas ir sąmoningumą; skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse; įtraukti sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius; formuoti teisingą valgymo kultūrą; parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą ir vykdyti pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.

Mūsų institucija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)“ (liet. Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme) (Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196) kaip institucija-naudos gavėja. Projektas koordinuojamas VšĮ “eMundus”. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija

Lietuvoje į projektą kaip institucijos-naudos gavėjos įsijungė 19 institucijų vykdančių ikimokyklinį ir/arba priešmokyklinį ugdymą. Tarp jų 4 Trakų rajono įstaigos.

Informaciją apie projektą galite rasti:

https://www.facebook.com/healtheducommunity

http://healthedu.emundus.eu/lt/

Projekto metu siekiame parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.

Pagrindinės veiklos projekte:

 • * Nacionalinė ir tarptautinė analizė sveikatai palankios mitybos tematika: vaikų maitinimas namuose ir ugdymo įstaigose, valgymo kultūra ir mitybos suvokimas, nacionaliniai įstatymai bei iššūkiai, poreikiai analizuojami švietimo institucijose, geroji patirtis ir jos pavyzdžiai.
 • * Edukacinių mokymų programa ir užsiėmimai (pažinimas maisto produktų nuo lauko iki stalo, gaminimas, ragavimas, juslinė analizė pasitelkiant visus receptorius).
 • *  Edukaciniai užsiėmimai bus organizuojami šiais laikotarpiais:
 • * Vaikų piešinių konkursas sveikos mitybos tematika ir laimėjusieji turės galimybę dalyvauti vaikų pažintinėje kelionėse į natūrinius ūkius, maisto pramonės įmones ir pan.
  • * lapkričio 8d. – Europos sveikos mitybos diena; 
  • * kovo 22 d. – Pasaulinė vandens diena;
  • * balandžio 7d. – Pasaulinė sveikatos diena;
  • * spalio 16d. – Pasaulinė maisto diena.
 • * Vaikų kelionės į natūrinius ūkius, maisto įmones ir pan.
 • * Vaikų ir šeimos valgymo kultūros formavimas kasdieninių valgymų metu – patarimai, seminarai, diskusijos.
 • * Patiekalų, dalyvaujančiose ugdymo įstaigose analizė ir meniu atnaujinimas pagal poreikį.
 • * Mokymai-seminarai bendruomenei sveikatai palankios mitybos tema.
 • * Ugdymo įstaigų personalo mokymai – teorinės ir praktinės žinios kaip pagaminti ne tik sveikatai palankų maistą, bet skanų ir kaip pateikti vaikams patraukliai.
 • * Metodinė medžiaga ir neformalaus ugdymo programa.
 • * Keitimasis patirtimi ir gerąja praktika, sklaida, vertinimas.
 • * Baigiamoji konferencija.

2016-2017 m.m.

LAPKRITIS

2016 m. lapkričio 8 d., minint Europos sveikos mitybos dieną, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų bendruomenėse vyko edukaciniai renginiai, atkreipiantys dėmesį į vaikų sveikatai palankią mitybą. 

„Skelbiant Europos sveikos mitybos dieną siekiama didinti informuotumą apie sveiką mitybą, jos poveikį kiekvieno mūsų organizmui, mokyti vaikus pagrindinių sveikos mitybos įpročių, ugdyti sąmoningumą nuo ankstyvojo amžiaus. Jei vaikai išmoks mėgautis maistu, jį tinkamai gaminti, valgyti, mankštintis reguliariai nuo mažens, daug labiau tikėtina, kad toliau tokia praktika bus gaji ir suaugus. Tai, savo ruožtu, galėtų prisidėti prie ligų lygio mažinimo, sąmoningumo lygio didinimo ir požiūrio formavimo į  subalansuotą mitybą ir fizinį aktyvumą. „.

HealthEDU projekto partneriai iš Lietuvos, Turkijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos ir Ispanijos, taip pat organizavo edukacinius renginius, skirtus šiai dienai paminėti.

Edukaciniuose renginiuose Europos sveikos mitybos dienai paminėti kreipėme dėmesį į vaikučių ugdymą sveikos mitybos tema. Esame įsitikinę, kad pasitelkus žaismingus edukacinius užsiėmimus, kalbantis su vaikais, rodant teisingą pavyzdį, galima pasiekti efektyvių rezultatų.

Sveikatos priežiūros specialstė Kristina Urbanovič  vedė edukacinę valandėlę apie sveiką mitybą, skirtą Europos sveikos mitybos dienai.  Vaikai klausėsi pasakėlės ir žiūrėjo pristatymą.

Valandėlės pristatymas. https://drive.google.com/file/d/0B2dRj0LO0c3geUJPV09TRzBjVFBxQk5jcEQzNDFxMUwyTGVV/view?usp=sharing

2017 SAUSIS Pildėmė klausimyną apie maitinimo situaciją mūsų įstaigoje.

VASARIS Vaikai kūrė sveiko maisto piramidę.

20170322 094602

Patiekalų receptų kūrimas su vaikais.

DSCN0295

KOVAS Darželyje buvo organizuota Virėjo diena. Vaikai  gamino savo grupės patiekalą. Susirinkę salėje jį pristatė. Patiekalus vertino darželio virėjos. Po to skanavome vieni kitų patiekalus. emocijos super…

DSCN0268

Pasaulinės vandens dienos paminėjimas.

DSCN0311

Vyko vandens tyrinėjimai grupėse

DSCN0321

,,Boružėlės” grupės priešmokyklinukai  kūrė piešinėlius apie vandens lašelį.

20170323 134854

Šeimos prisidėjo prie Sveikų patiekalų receptų knygelės kūrimo.

2

Knygą rasite ČIA

Projekto veiklų pristatymą 2016-2017 m.m. rasite ČIA

BALANDIS Vyko trimečių ir keturmečių futbolo turnyras, skirtas Pasaulio sveikatos dienai paminėti.

DSCN9704
pasauline-maisto-diena
Logotipas - Copy 1
begimas2