esfa

,,MĄSTYMO MOKYKLA VAIKAMS

REKLAMA

Projekto tikslas – sustiprinti ugdytinių kritinio, kūrybinio bei aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų ugdymą projekto  metu besitobulinančiuose darželiuose įdiegiant visą įstaigą apimančią „Mąstymo mokyklos” vaikų ugdymo metodiką.

Projekto siektini rezultatai: 5-i projekto darželiai turės aiškią veikimo kryptį paremtą „Mąstymo mokyklos“ principais, pagerės vaikų kritinio, aukštesnio, kūrybiško mąstymo gebėjimai, vaikai išmoks reflektuoti savo mokymąsi ir susikurti savo žinojimą patys; atnaujintos ir pagal „Mąstymo mokyklos” metodiką suderintos visų ugdymo darželių programos, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijų sąrašas taps realiu praktiniu įrankiu pedagogams ugdant vaikus pagal „Mąstymo mokyklos metodą“; bus sustiprinti pedagogų gebėjimai ir sąmoningumas taikant inovaciją; išmoks reflektuoti ugdomąsias veiklas, kurias organizuoja vaikams, planuotis pagal realius kriterijus, taip pat keisti veiklą pagal ugdymo tikslą; bus įdiegta dalijimosi gerąją praktika ir mokymosi vienas iš kito kultūra; darželiai įgis nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo gebėjimą.

Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“; Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“; Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“; Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”; Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“

Projekto vertė 116 872,50 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0044

Projektas įgyvendinamas: 2019/11/28– 2021/07/28

3Mąstymo-kultūros-ugdymo-taškai

Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos ašis – šeši pradiniai taškai, kurie apima svarbias mąstymo mokyklos sritis: vaizdinius įrankius (mąstymo žemėlapiai, schemos, mąstymo kepurės), asmenybės ir charakterio formavimą (charakteriai, požiūriai, nuostatos, mąstymo įpročiai), mąstymo gebėjimus (atviras ir tikslus kognityvinių gebėjimų naudojimas), mokymąsi bendradarbiaujant (bendradarbiavimas tarp besimokančiųjų porų, grupių, mokyklų ir tarptautiniuose tinkluose), reflektyvų klausinėjimą (aukštesnio lygio klausimai ir klausymosi gebėjimai) bei ugdymo(si) aplinkos pritaikymą (fizinių erdvių pritaikymas ir išteklių panaudojimas).

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO ,,PASAKA” DALYVAVIMAS VEIKLOJE

8ae6fd81afd4c83039d87e55e2ae9b65 thinking-animated-clipart 230-337

,MĄSTYMO ĮPROČIAI

Darželis nusprendė pradėti mąstymo įpročių diegimą nuo šių svarbiausių įpročių.

MAS

MĄSTYMO ĮRANKIAI

1. MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI

 Vienas iš inovatyvių ugdymo(si) būdų, naudojamų mūsų įstaigoje, – mąstymo žemėlapiai. Mąstymo žemėlapiai – tai vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. Žemėlapį renkamės pagal tai, kokio mąstymo proceso ugdomojoje veikloje reikia: * atpažinti, * apibūdinti, * palyginti, * grupuoti, * sudaryti seką, * ieškoti analogijų,  * išskaidyti visumą į dalis, *rasti priežasčių ir pasekmių ryšius.  

dream-child-clip-art-thinking-man-thumbnail
mastymo zemelapiai new

MŪSŲ PATIRTIS NAUDOJANT MĄSTYMO ŽEMĖLAPIUS

ČIA

2. ŠEŠIOS  BONO MĄSTYMO KEPURĖS

Kūrybinių  sprendimų  ieškantiems  žmonėms  psichologas E. de Bonas sukūrė mąstymo lavinimo metodiką (de Bono Thinking), kuri skatina apmąstyti idėjas ir padeda ugdyti socialinius ir kognityvinius gebėjimus. Sistema grindžiama įvairias funkcijas atliekančių praktiškų mąstymo įrankių (de Bono „kepurės“) panaudojimu. Pagrindinis tikslas –praplėsti suvokimo gebėjimus, organizuoti mąstymą, siekti jo efektyvumo, kūrybinį procesą papildyti būtinomis nuostatomis, padėti dirbti su informacija, požiūriais, vertybėmis. E. de Bono metodikoje deklaruojamų mąstymo įrankių įvaldymas ir taikymas konkrečioje situacijoje papildo analize, kritika ir argumentavimu pagrįstą tradicinį – kritinį – mąstymą. 

Mąstymo įrankisReikšmė
Baltoji kepurėFaktai, skaičiai, informacija
Raudonoji kepurėJausmai, intuicija,emocijos
Juodoji kepurėSveikas protas, nuovokumas, atsargumas, kritinis mąstymas
Geltonoji kepurėPozityvumas ir konstruktyvus mąstymas, teigiami sprendimai
Žalioji kepurėKūrybingumas, alternatyvos, pasiūlymai
Mėlynoji kepurėMąstymas apie mąstymą, proceso kontrolė

MŪSŲ PATIRTIS NAUDOJANT MĄSTYMO KEPURES

ČIA