UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO MOTO:

„Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir aš galbūt prisiminsiu. Bet įtrauk mane į veiklą, ir aš išmoksiu“

UGDYMO PROGRAMOS

Iki 2023 m. Ikimokyklinis ugdymas buvo organizuojamas vadovaujantis 2007 m. įstaigoje parengta, 2016 m. atnaujinta Ikimokyklinio    ugdymo programa   „Mažojo  žmogučio link…”.  

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18d. įsakymu Nr. ISAK-627   patvirtintu    ikimokyklinio   ugdymo   programų   kriterijų aprašu.

2022 m. , dalyvaujant iš ES fondų finansuotame projekte ,,Mąstymo mokykla vaikams”. Programa aptarta mokytojų taryboje, mokyklos taryboje.

PROGRAMOS NUORODA ( registruotiems prie el. dienyno )

Priešmokyklinis     ugdymas     organizuojamas    vadovaujantis   ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa” 2022.

Į ugdymo turinį  integruojama  pedagogų parengta programa „Sveikas darželis„. Programa atnaujinta ir  patvirtinta 2018 m.  balandžio 24 d.

PROGRAMA ,,SVEIKAS DARŽELIS”

 Programa   ,,Gyvenimo  įgūdžių  ugdymas.  Ikimokyklinis  amžius” 

rodyklė

Programa integruota į programos ,,Sveikas darželis” turinį. Gyvenimo įgūdžių ugdymo   parengta įgyvendinant   Europos sveikatą stiprinančių mokyklų projektą,koordinuojamą Pasaulio  sveikatos organizacijos   Europos  regiono biuro PSO/EURO),  Europos Tarybos bei Europos Komisijos, bendradarbiaujant   su  Jungtinių  Tautų Vaikų  fondu  (UNICEF).  Pritarta  Švietimo  ir  moksloministerijos Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos (2003-01-21 Nr.28).

SAUGAUS ELGESYS KASDIENĖSE IR EKSTREMALIOSE SITUACIJOSE

Pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą  Įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, civilinės saugos mokymas yra integruotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

APIE CIVILINĘ SAUGĄ

Mokomieji filmai

Žiemos pavojai

Gaisras

Teroristiniai išpuoliai

 Programa ,,Zipio draugai”

Nuo 2002 m. į priešmokyklinio ugdymo procesą integruojama  Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio   draugai”,    kurios  tikslas  –  siekiant  geresnės  emocinės  vaikų   savijautos, padėti jiems   įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.  „Zipio  draugų“  programa 2008   metais  įtraukta   į  Nacionalinę  smurto  prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams   2008 – 2010  metų  programą   (LRV  2008 m.   balandžio 24 d.  Nr.  392 nutarimas;  VŽ, 2008, Nr.51-1892).     Programą   vykdo   Viešoji    įstaiga   „Vaiko  labui“    ir  jos   parengti,  turintys  programos mokytojo kvalifikaciją, pedagogai. 

 Daugiau informacijos svetainėje     http://www.vaikolabui.lt

Programa ,,KIMOČIAI”

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis.

Programos tikslas – išmokti valdyti ir išreikšti jausmus pozityviu būdu.
Uždaviniai:
• Išmokti atpažinti ir valdyti emocijas;
• Mokytis rūpintis ir padėti kitiems;
• Ugdytis gebėjimą kurti pozityvius santykius.

Pagrindiniai programos principai

  • Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai;
  • Programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSPARUS, ATJAUČIANTIS, MALONUS IR DRĄSUS;
  • Būtina sąlyga socialiniam-emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis ugdymas (įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus);
  • Programa sudaryta remiantis moksline medžiaga bei tyrimais;
  • Vaikams būtina sudaryti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius. Tik taip nauji įgūdžiai įsisavinami;
  • Daugiau galite sužinoti: https://www.kimochis.com/