VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

     animated arrow 11 

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2023 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M.     word   

    DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS.

    DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS.

                   

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS  DOKUMENTAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” NUOSTATAI  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS ( doc. keičiamas)

STRATEGINIAI PLANAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

METŲ PLANAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

Norint peržiūrėti spausti ant dokumento  pavadinimo 

DOKUMENTASATSAKINGI UŽ VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ
 MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI Mokyklos tarybos pirmininkas
 MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAIMokytojų tarybos pirmininkas
 ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAIAtestacinės komisijos pirmininkas
 IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI
 Metodinės grupės pirmininkas
Metodinės grupės pirmininkas
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO, SKATINIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  2022
 
 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024 METAMS  Direktorius
 ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI ( doc. keičiamas)Elektroninio dienyno administratorius
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠASSocialinis pedagogas
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKAAsmens duomenų apsaugos pareigūnas
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJMO POLITIKA  Asmens duomenų apsaugos pareigūnas
 ATLYGIO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS  ( doc. keičiamasDirektorė
 ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS Direktorė
ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKASveikatos priežiūros specialistas
VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOŽĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS  Sveikatos priežiūros specialistas
 KOMPIUTERIŲ IR KITŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKA Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 MOKINIŲ  ASMENS BYLŲ  FORMAVIMO  IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS  Direktorės pavaduotoja ugdymui
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  Ona Zakšauskienė
 UGDYTINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS TVARKOS APRAŠASDirektorės pavaduotoja ugdymui