VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

     animated arrow 11 

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M.     word   

    DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 METUS.

    DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS.

                   

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS  DOKUMENTAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” NUOSTATAI  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

RŲDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO ,,PASAKA 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

Norint peržiūrėti spausti ant dokumento  pavadinimo 

DOKUMENTASATSAKINGI UŽ VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ
 MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI Mokyklos tarybos pirmininkas
 MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAIDirektorė Diana Šeštokienė
 ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI Direktorė Diana Šeštokienė
 METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI Metodinės grupės pirmininkė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO, SKATINIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  2022
 
 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2021 METAMS  
 ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAIElektroninio dienyno administratorius
Vilma Vilkancienė
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO, SKATINIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  Direktorė Diana Šeštokienė
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠASSocialinis pedagogasRenata Rusakovienė
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKADirektorė Diana Šeštokienė
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGIJIMO POLITIKA  Direktorė Diana Šeštokienė
 ATLYGIO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS  Direktorė Diana Šeštokienė
 ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS Direktorė Diana Šeštokienė
ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKASveikatos priežiūros specialistas
VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOŽĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS  Sveikatos priežiūros specialistas
 KOMPIUTERIŲ IR KITŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKA Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė
 MOKINIŲ  ASMENS BYLŲ  FORMAVIMO  IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS  Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  Ona Zakšauskienė
 UGDYTINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS TVARKOS APRAŠASDirektorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė