VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ

Darbo grupė užtikrina Strateginio plano įgyvendinimą, organizuodama veiklos plano parengimą metams, užtikrina įsivertinimo proceso organizavimą ir įsivertinimo rezultatų sklaidą bendruomenėje.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu lopšelio-darželio bendruomenės nariai analizuoja įstaigos  ir savo veiklos kokybę.   Veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su lopšelio-darželio  veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:

1. Numatyti lopšelio-darželio  tobulinimo perspektyvą;.

2. Stiprinti įstaigos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio – darželio  veiklos kokybę;

3. Teikti įstaigos  bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų lopšelio-darželio veiklos sričių kokybę;

4. Didinti lopšelio-darželio  personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;

5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

 6. Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų įstaiga  naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS  2023 METŲ PLANAS 

1. Darbo grupės kalendorinio plano sudarymas  2023 m.  2023 m. sausis
2. 2023 m. tyrimų rezultatų ir veiklos ataskaitų už 2022 m. apibendrinimas. Įstaigos  veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymas 2023 m. 2023 m. sausis
3.Veiklos plano  2022 m.  kūrimas pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Darbo grupių ir  savivaldos planų derinimas su numatytais tikslais ir uždaviniais. Veiklos plano teikimas svarstymui ir tvirtinimui.2023 m.   vasaris
4. Mokyklos bendruomenės (tėvų) apklausų organizavimas2023 m. kovas/ balandis
5. Veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė analizė. Savivaldos ir darbo grupių sprendimų vykdymas.   Informacijos teikimas bendruomenei apie  veiklos efektyvumą.2023 m. gegužė
6. Mokyklos bendruomenės ( darbuotojų) apklausų organizavimas.2023 m. gegužė
7. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas. 2023 spalis/ lapkritis
8. Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.2023 lapkritis
9. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir ataskaitų rengimas.2023 gruodis
10. Siūlymų/ veiklos idėjų 2024 m. veiklos planui rinkimas ir  apibendrinimas.2023 lapkritis –  gruodis
11. Veiklos prioritetų  įstaigos  2024 m.  darbo tobulinimui nustatymas pagal tyrimų išvadas.2023 gruodis

TYRIMAI

TYRIMAI 2023 METAI