VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ

Darbo grupės pirmininkas: Vilma Vilkancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;  Nariai:   Tatjana Mečkovska, Renata Rusakovienė, Kristina Urbanovič, Regina Baranovska, Vida Kupinienė.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu lopšelio-darželio bendruomenės nariai analizuoja įstaigos  ir savo veiklos kokybę.   Veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su lopšelio-darželio  veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:

1. Numatyti lopšelio-darželio  tobulinimo perspektyvą;.

2. Stiprinti įstaigos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio – darželio  veiklos kokybę;

3. Teikti įstaigos  bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų lopšelio-darželio veiklos sričių kokybę;

4. Didinti lopšelio-darželio  personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;

5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

 6. Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų įstaiga  naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS  2022 METŲ PLANAS 

1. Darbo grupės kalendorinio plano sudarymas  2022 m.  2022 m. sausis
2. 2020 m. tyrimų tezultatų ir veiklos ataskaitų už 2021 m. apibendrinimas. Įstaigos  veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymas 20222022 m. sausis
3.Veiklos plano  2022 m.  kūrimas pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Darbo grupių ir  savivaldos planų derinimas su numatytais tikslais ir uždaviniais. Veiklos plano teikimas svarstymui ir tvirtinimui.2022 m.   vasaris
4. Mokyklos bendruomenės (tėvų) apklausų organizavimas2022 m. kovas/ balandis
5. Veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė analizė. Savivaldos ir darbo grupių sprendimų vykdymas.   Informacijos teikimas bendruomenei apie  veiklos efektyvumą.2022 m. gegužė
6. Mokyklos bendruomenės ( darbuotojų) apklausų organizavimas.2022 m. gegužė
7. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas. 2022 spalis/ lapkritis
8. Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.2022 lapkritis
9. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir ataskaitų rengimas.2022 gruodis
10. Siūlymų/ veiklos idėjų 2022 m. veiklos planui rinkimas ir  apibendrinimas.2022 lapkritis –  gruodis
11. Veiklos prioritetų  įstaigos  2022 m.  darbo tobulinimui nustatymas pagal tyrimų išvadas.2022 gruodis

TYRIMAI

TYRIMAI 2022 METAI

TYRIMAI 2021 METAI

  1. MOKYTOJŲ ĮSIVERTINIMAS PAGAL NAUJĄ ,,IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKĄ” (projektas). 4 tyrimai.
  2. VAIKŲ PAŽANGOS VERTINIMAS (PAGAL UGDYMOSI SRITIS, PAGAL INDIVIDUALIĄ PAŽANGĄ).

TYRIMAI 2020  METAI

 TĖVŲ ANKETŲ APIBENDRINIMAS

TĖVŲ ANKETŲ APIBENDRINIMAS

TĖVŲ APKLAUSOS REZULTATŲ PRISTATYMAS

PEDAGOGŲ ANKETŲ APIBENDRINIMAS

PEDAGOGŲ APKLAUSOS PRISTATYMAS