2022 m. kovo 31 d. patvirtintas sprendimas Nr. S1E–70 „Dėl atlyginimo dydžio  nustatymo  už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“. ČIA Šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisę į nemokamus pietus teisės aktų nustatyta tvarka;

Vienos dienos vaiko maitinimo planinė norma:

1. grupėse, kuriose ugdomi vaikai iki 3 m. –2,50 Eur ( pusryčiai – 0,75 Eur., pietūs – 1,25 Eur., pavakariai – 0,50 Eur. );

2. grupėse, kuriose ugdomi vaikai nuo 3 m. – 3,00 Eur (pusryčiai – 0,90 Eur., pietūs – 1,50 Eur., pavakariai – 0,60 Eur.).

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip  4 val. per dieną.

Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka ne mažiau kaip 8 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų/nelankytų dienų skaičiaus);   Gausioms šeimoms ne mažiau kaip 6 Eur už vaiką;